De bijbel gaat over de Schepper en zijn Zoon
Wat betekent dat eigenlijk?
Gaat het over de hele mensheid?
Of gaat het alleen over de opkomst en ondergang van het oude Israël?
Wat kwam Jezus doen?
Wat betekent de titel 'Zoon van God'?
Is ieder mens een zoon of dochter van God?
Een eerlijk onderzoek met misschien verrassende conclusies...

Van begintijd tot eindtijd, wat is waarheid?

Zoek op deze site:

Redenen om in God te geloven

De natuur is ondanks alle problemen die er nu zijn, toch nog zo mooi en het zit allemaal zo knap in elkaar. Het kan niet zo zijn dat al die prachtig samenwerkende organismen vanzelf ontstaan zijn. Er moet wel een intelligente Architect zijn.
Ik geloof in een Schepper ook al is het bestaan van God op zich niet wetenschappelijk te bewijzen.
Het is heel eenvoudig: Als er een Ontwerper is, heeft Hij de materie waaruit wij bestaan gemaakt en moet daar daarom zelf 'buiten' staan. Hij moet 'onstoffelijk' zijn, dus niet meetbaar via wetenschappelijke methoden.

Stel de juiste vragen:

Hoe interpreteer ik wat ik zie? Wat is de beste verklaring voor wat ik zie? Zijn mijn uitgangspunten wel goed? Is 'intelligent ontwerp' (een Schepper) een goed alternatief voor 'algemene evolutie'? Kan het wel zo zijn dat wij het resultaat zijn van een reeks min of meer toevallige gebeurtenissen? Het is niet makkelijk om op alles een antwoord te krijgen bij dit onderwerp, maar je kunt wel proberen de juiste vragen te stellen. En in de zoektocht naar antwoorden krijg je een steeds beter totaalplaatje. Veel dichter bij een 'definitief antwoord' komen we niet in dit leven. Ik geloof in bewijs, maar bewijsstukken moeten worden geïnterpreteerd binnen een denkkader. Mijn overtuiging is dat schepping een geldig denkkader is. Ja, ik weet dat er een proces van mutatie en natuurlijke selectie gaande is, maar ik zie dit in de context van een geschapen wereld, waarin ontworpen organismen zich aanpassen aan een continu veranderende leefomgeving.

Logisch
Ik vind het ook gewoon logisch om te geloven in een Schepper. We hebben allemaal een ultieme standaard waaraan we onze overtuigingen afmeten, daar ontkom je niet aan. Je gebruikt een maatstaf, gebaseerd op een bepaalde autoriteit. Je bepaalt het zelf (aan de hand van je verstand, gevoel, intuïtie), of laat je leiden door iets of iemand anders (zoals een heilig boek, je opvoeding of een leraar). Ook dit maakt onderdeel uit van je wereldbeeld. Sommige mensen zeggen: "Nee hoor, ik kijk gewoon naar de feiten en die verklaren zichzelf." Maar dit is net zo onlogisch als het verkeerd interpreteren van een ervaring. Feiten worden door ons ervaren en, net als alle andere ervaringen, geïnterpreteerd worden. Ze spreken niet voor zichzelf. Zo kan ik wetenschappelijke feiten gebruiken om mijn geloof in God te onderbouwen, maar ik kan het er niet definitief mee bewijzen.

Ieder mag natuurlijk zijn of haar overtuiging hebben, maar je moet daar wel een goede reden voor hebben. Ook mensen die menen dat je niets zeker kunt weten hebben een overtuiging, namelijk de overtuiging dat je niets zeker kunt weten. Maar de logische vraag is dan: weet je dat zeker? Als je zegt zeker te weten dat je niets zeker kunt weten, blaas je je eigen argument op. Hoe kun je er zeker van zijn dat je niets zeker kunt weten? Dat is onlogisch. Stel dat iemand beweert: "Er is geen absolute waarheid." Is die bewering dan absoluut waar? Op basis van de overtuiging dat er geen absolute waarheid bestaat, moet die persoon concluderen dat zijn eigen stelling niet waar is. De bewering weerlegt zichzelf. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat er een God is (daar ben ik er één van), maar er zijn ook mensen die menen te kunnen beweren dat er geen God is. Het niet bestaan van God is echter onmogelijk door een mens te bewijzen. Als je zou willen bewijzen dat er geen God is, dan moet je overal tegelijk zijn (want God zou ergens kunnen zijn waar jij op dat moment niet bent). Je zou ook tegelijkertijd altijd moeten zijn (om te kunnen zien of God ergens in het verleden, heden of de toekomst bestaat). Deze twee eigenschappen bezit geen enkel mens, wat het onmogelijk maakt om te bewijzen dat God niet bestaat. Sterker nog: als je deze eigenschappen zou bezitten dan ben je zelf een god en heb je het mogelijke bestaan van een god bewezen.

Een definitief uitgangspunt, een ultieme standaard, moet dus zichzelf bewijzen. Ik hoor al iemand zeggen: "Maar, dat is toch een cirkelredenering?" Ja, maar het is de enige juiste cirkelredenering. Een ultiem uitgangspunt moet zichzelf bewijzen, anders is het niet ultiem en zou je weer een andere autoriteit of oorzaak moeten aanspreken om je uitgangspunt te bewijzen. Zo kan de vraag "wie heeft de Schepper dan gemaakt?" beantwoord worden. Hij hoeft niet bewezen te worden, omdat hij de ultieme oorsprong, de ultieme standaard moet zijn.
De gebrippen 'maken' en 'ontstaan' zijn alleen geldig in onze belevingswereld, maar hoeven niet te gelden in de sfeer waar God is. Eenvoudig gezegd: hij is de ultieme bron, dus is hij niet gemaakt; hij heeft ons begrip van maken gemaakt en hoeft daar zelf dus niet aan te voldoen.

We zien hier in onze belevingswereld alleen maar achteruitgang (entropie). Als er geen informatie wordt toegevoegd, vervalt alles tot wanorde. Die informatie is op zich onstoffelijk. Het wordt gecodeerd OP stof, meer IS niet de stof. De oorsprong moet dus onstoffelijk zijn. Dat wordt helemaal duidelijk als je gaat denken over liefde en onbaatzuchtigheid, zelfopoffering en gerechtigheid. Waar komen die diepere zaken vandaan? De enige logische bron lijkt mij een liefdevolle, rechtvaardige Schepper. Waarom zou een 'zelfzuchtig' proces als evolutie een wezen voortbrengen dat in staat is om zichzelf op te offeren voor andere wezens die hij niet eens kent? Waarom zou een product van miljoenen jaren willekeurige chemische reacties zich druk maken om het geluk van anderen?

Evolutie en interpretaties
De dingen die we vandaag vinden (bijvoorbeeld fossielen of ruïnes), moeten geïnterpreteerd worden aan de hand van andere kennis, bijvoorbeeld oude boeken over de gebouwen waarvan we nu de ruïnes vinden. Bij fossielen wordt dat al wat lastiger, want dan ben je afhankelijk van een goed uitgangspunt. Niemand heeft die fossielen zien ontstaan en daar is niets over geschreven... of toch wel? Als de Bijbel daadwerkelijk verslagen bevat vanaf het begin van de tijd, beschrijft dit boek de hele geschiedenis, inclusief het ontstaan van de fossielen, of in ieder geval een tijd, gebeurtenis of omstandigheid waarin ze ontstonden. Je kunt daarbij denken aan de 'zondvloed', een wereldwijde overstroming, waarbij bijna alles wat toen leefde omkwam en grote hoeveelheden levende wezens, planten en bomen werden begraven onder een dikke lagen afzettingen. We zien die lagen, opgestapeld zoals dat gebeurt bij overstromingen, dus is dat niet ondenkbaar. Tevens hebben vele volken zondvloedverhalen. Ik acht het mogelijk dat er inderdaad een wereldwijde overstroming geweest is die door mensen als Noach is overleefd. Of daarbij elk detail in het Bijbelse verhaal of in de verhalen van andere volken helemaal klopt is niet belangrijk. Het lijkt erop dat een dergelijke gebeurtenis in het collectieve geheugen van de mensheid zit.

Het woord evolutie wordt vaak gebruikt in de betekenis van 'verandering' of 'aanpassing'. Hier heb ik geen enkel probleem mee. Levende organismen veranderen continu, maar ze ontwikkelen geen nieuwe informatie of organen. Er wordt hooguit functionaliteit 'geleend' van andere organismen of bestaande informatie verdubbeld. Het ontstaan van een nieuw orgaan of een geheel nieuw stuk informatie in de genen, waar dat orgaan uit zou kunnen ontstaan, is nog nooit waargenomen. Aanpassing van soorten is aan de orde van de dag in de natuur, maar onderzoek toont steeds weer aan dat die aanpassing altijd gepaard gaat met het verlies van, of uitschakelen van informatie die niet (meer) nodig is. Soms wordt die informatie later weer 'ingeschakeld' wanneer de behoefte ontstaat aan tijdelijk ongebruikte eigenschappen.

In documentaires en populair wetenschappelijke programma's wordt vaak uitgegaan van de overtuiging dat alles wat we zien het gevolg is van natuurlijke processen. Meestal wordt in dat verband het woord 'evolutie' gebruikt. Veel mensen gaan er vanuit dat de variatie die we nu binnen de soorten zien (zoals de verschillende soorten schildpadden, honden, paarden, kippen, rozen en orchideeën) geëxtrapoleerd kan worden naar het verleden. Dat zou dan betekenen dat de verandering die we nu zien zo ver kan worden doorgetrokken, dat elk levend wezen in de geschiedenis van de aarde afstamt van het 'eerste' eencellige leven, dat op zich weer vanzelf ontstaan is uit levenloze materie. Hiervoor is dan heel veel tijd nodig: honderden miljoenen jaren, zo veronderstelt men. Voor het ontstaan van die eerste cel heeft echter nog niemand een algemeen aanvaarde wetenschappelijke verklaring kunnen geven. Ook de vorming van de eerste 'hogere' levensvormen en het ontstaan van de taxonomische 'families' is nog steeds niet meer dan een reeks aannames, geen bewezen feiten.
Je zou kunnen stellen dat God in het begin de aarde en alle basissoorten van levende wezens maakte. Tegenwoordig zou je die kunnen vergelijken met de taxonomische families. We zien een grote rijkdom aan variatie, wat wijst op een zeer ingenieus ontwerp, maar we zien geen langzame maar zekere verbetering en groei in complexiteit; wel in aantallen, onderlinge samenwerking en zelfs uitwisseling van genetisch materiaal, maar niet in het oorspronkelijke bouwplan. Niemand heeft ooit waargenomen hoe de huidige families ontstaan zijn uit eerdere vormen. Natuurlijk moet ook gezegd worden dat niemand heeft gezien hoe God de dieren maakte, maar het geloof dát Hij het heeft gedaan is minder problematisch dan geloven in een spontaan ontstaan en ontwikkelen van al het leven uit dode materie. Het ontstaan van levende organismen vanuit dode materie is nooit waargenomen en in principe onmogelijk. Er zouden spontaan enkele aminozuren kunnen ontstaan, maar er is nog niemand die deze 'bouwstenen van het leven' spontaan heeft zien samenkomen om een 'simpele levensvorm' te produceren, zelfs niet in een gecontroleerde laboratoriumomgeving.
Bij ongeslachtelijke voortplanting maakt een organisme klonen van zichzelf, maar bij seksuele voortplanting wordt er van beide ouders genetisch materiaal overgebracht op het nakroost. Er zijn beesten die het allebei kunnen, maar hoe het één uit het ander zou moeten zijn ontstaan is vanuit naturalistisch oogpunt een raadsel.
Voor mensen die geen Goddelijk ontwerp accepteren is de perfecte samenwerking van organen of delen van organen ook niet te verklaren. Bepaalde systemen worden ook wel aangeduid als 'onherleidbaar complex'. Alle onderdelen moeten er tegelijkertijd zijn, anders kan het geheel niet werken. Een geleidelijke ontwikkeling naar het werkende geheel is onmogelijk. Tijdens die ontwikkeling zou het organisme alleen maar profijt moeten hebben van elke afzonderlijke stap, maar totdat alle onderdelen goed samenwerken is elke tussenstap alleen maar ballast en zullen die tussenvormen door natuurlijke selectie worden uitgeroeid, wat de overgang naar een volgend, beter werkend, beter aangepast organisme alleen maar belemmert.
Een levende cel ziet er op het eerste gezicht uit als een ongeordende warboel, een krioelende massa kleine wriemelende dingetjes zonder doel of structuur. Maar het is (of maakt deel uit van) een zeer goed georganiseerde, complexe machinerie van functionele componenten. Voor het spontaan ontstaan van een dergelijke organisatie is informatie nodig die vertaald wordt en gebruikt wordt voor de bouw van de onderdelen. Er zijn ook instructies nodig die bepalen waar en wanneer de verschillende onderdelen moeten worden in- en aangezet.
Deze informatie vinden we in het DNA. Het DNA zit zo vol met specifieke informatie, dat wetenschappers sinds de ontdekking ervan, halverwege de vorige eeuw, nog niet hebben kunnen doorgronden. De informatie op het DNA wordt van boven, van onder, in stukjes en beginnend op verschillende plaatsen gelezen door ingewikkelde machines. Vervolgens wordt die informatie nog weer verder verwerkt en gebruikt voor de bouw van diezelfde en andere machines. Dit is doelbewuste informatieoverdracht die leidt tot specifieke functionaliteit. Dat dit zonder Programmeur tot stand gekomen zou zijn is ondenkbaar.

Ervaringen
Ervaringen zijn niet de beste graadmeter voor waarheid, maar we kunnen er wel veel van leren. Bij een politieonderzoek worden meerdere getuigen gehoord. Die hoeven niet precies hetzelfde te vertellen, maar als er overeenkomsten zijn in hun verhalen, dan zit daar meestal wel een kern van waarheid in. Er zijn enorm veel getuigenissen van mensen die weer uit de dood teruggekomen zijn en 'de andere kant' gezien hebben. Deze ervaringen worden ook wel bijna-doodervaringen genoemd, omdat deze mensen als het ware over het randje van de dood gekeken hebben. Volg deze link en lees mijn samenvatting van de honderden getuigenissen die ik heb gehoord en gelezen. Op de pagina met verwijzingen vind je meer websites die hierover gaan. Deze ervaringen zijn voor mij een sterke aanwijzing dat een deel van ons leeft en niet sterft als ons lichaam ermee ophoudt. Velen rapporteren ook dat ze aan die 'andere kant' liefdevol worden opgevangen door wat zij ervaren als God. Ik noem het hier en je kunt er mee doen wat je wilt. Het is in ieder geval voor mij een interessante studie geweest.
Ervaringen met het bovennatuurlijke worden ook onderzocht door wetenschappers. Waar ik ook sterk van onder de indruk ben is het onderzoek van Dr. Joe Dispenza. Boeiend en zeer vooruitstrevend.

Mijn archief
Gedurende een aantal jaren heb ik voorbeelden verzameld waaruit blijkt dat de feiten in elk afzonderlijk vakgebied van de wetenschap wellicht beter verklaard kunnen worden vanuit een denkkader dat uitgaat van een intelligente Ontwerper. Of het nou gaat om biologie, microbiologie, natuurkunde of chemie; astronomie, geologie, archeologie of paleontologie; verdiepen we ons nu in biomimetica, antropologie, filosofie, of enig ander onderwerp; telkens weer zien we hoe de feiten afhankelijk zijn van interpretatie. Ik heb de artikelen niet allemaal zelf geschreven, wat inhoudt dat de alternatieve verklaringen die gegeven worden niet altijd die van mij hoeven te zijn.

Leer ook onzin te ontwaren met de LARIEDETECTOR.

Disclaimer.
Ik ben niet verbonden aan een kerk of religie en probeer niemand een geloof door de strot te duwen. In de Bijbel vind ik bruikbare gedachten over God, zonder de eruit ontstane stromingen aan te hangen. De tekst op deze site is mijn visie, tenzij anders vermeld. Deze site wordt regelmatig bijgewerkt en alle vragen en opmerkingen zijn welkom. Je kunt reageren via het e-mailadres op de contactpagina.
Ik hoop slechts dat mijn onderzoek en verkregen inzichten je zullen verrijken.
André van Gelder.